Poorten Caus

Algemene voorwaarden

1 TOEPASSINGSGEBIED 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties en prestaties, op elke overeenkomst die door of met POORTEN CAUS BVBA wordt gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van POORTEN CAUS BVBA.

1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden worden door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit dat de bestelling door hem wordt geplaatst.

2 ORDERBEVESTIGING 

2.1 De offertes van POORTEN CAUS BVBA zijn geldig voor een periode van 2 maanden vanaf de ontvangst van de offerte door de opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. POORTEN CAUS BVBA is enkel gehouden door de inhoud van haar offerte indien de bestelling haar bereikt binnen deze termijn. Offertes kunnen door POORTEN CAUS BVBA worden herroepen of gewijzigd vóór de aanvaarding ervan door de opdrachtgever.

2.2 De bestelling of aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever kan enkel schriftelijk gebeuren. Enkel de door POORTEN CAUS BVBA ondertekende orderbevestiging of andere uitdrukkelijke bevestiging op schriftelijke wijze van de bestelling verbindt POORTEN CAUS BVBA. De overeenkomst komt slechts tot stand door voornoemde schriftelijke bevestiging door POORTEN CAUS BVBA.

2.3 De bestelling of aanvaarding door de opdrachtgever, evenals de schriftelijke bevestiging door POORTEN CAUS BVBA kunnen per post of per e-mail ter kennis worden gebracht.

2.4 Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van POORTEN CAUS BVBA zijn slechts geldig en bindend voor POORTEN CAUS BVBA na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die POORTEN CAUS BVBA hiertoe kan verbinden.

2.5 Elke bestelling die vanwege POORTEN CAUS BVBA niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door POORTEN CAUS BVBA schriftelijk werd aanvaard.

2.6 Elke verandering of wijziging door de opdrachtgever aangebracht aan de bestelling na de aanvaarding van de offerte dient uitdrukkelijk en schriftelijk te worden aanvaard door POORTEN CAUS BVBA.

2.7 POORTEN CAUS BVBA kan slechts instaan voor de conformiteit van het in de offerte en overeenkomst voorziene materiaal met de bijzondere of aanvullende vereisten van de opdrachtgever, indien deze door de opdrachtgever aan POORTEN CAUS BVBA voor de bestelling of aanvaarding van de offerte aan POORTEN CAUS BVBA werden kenbaar gemaakt.

2.8 De panelenfabrikant garandeert een effenheid van 95 % van de panelen. De kleur besteld op RAL–nummer wordt volgens het eigen merk van POORTEN CAUS BVBA en de RAL- kaart gelakt, enkel bij het lakken op staal (mits meerprijs) kan een kleurjuistheid van 95 % worden gegarandeerd.

3 OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN 

3.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

4 PRIJS 

4.1 De prijs is deze zoals op het bestek is vermeld, tenzij POORTEN CAUS BVBA zich genoodzaakt ziet om deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan, met name valutaschommelingen, verhoging in materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, fiscale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve levering van de goederen en/of diensten geven POORTEN CAUS BVBA het recht de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2 De in de documenten uitgaande van POORTEN CAUS BVBA vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke verhoging van het BTW–tarief in de periode tussen de bestelling en de facturatie valt ten laste van de opdrachtgever. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

4.3 Elke bestelling wordt op maat berekend op grond van opmetingen uitgevoerd door POORTEN CAUS BVBA, hetzij door maatvoering van en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het resultaat van deze opmetingen is bindend voor de opdrachtgever. De prijs is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen.

4.4 De prijzen van POORTEN CAUS BVBA omvatten slechts de verkoop van de in de bijzondere bepalingen omschreven goederen, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, waaronder o.m. de kosten van plaatsing, de montagekosten, de kosten van afkitten en demontage oude poort van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dergelijke prestaties wenst, worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de bijzondere voorwaarden vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelling en de verkoopovereenkomst.

4.5 Behoudens andersluidende vermeldingen gelden de prijzen exclusief verpakkings-, in– en uitvoer- en verzekeringskosten en andere kosten of lasten.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van POORTEN CAUS BVBA opgegeven voor levering in haar vestiging te Gent. Indien POORTEN CAUS BVBA dient in te staan voor vervoer of de organisatie van vervoer zal zij de prijs hiervoor aan de opdrachtgever factureren.

4.7 Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten de verantwoordelijkheid van POORTEN CAUS BVBA, niet kan worden geleverd op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van de materialen en voertuigen van POORTEN CAUS BVBA.

5 LEVERINGSTERMIJN 

5.1 De bestellingen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Indien de opdrachtgever de bestelling moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Ondertussen draagt de opdrachtgever het risico.

5.2 De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor POORTEN CAUS BVBA, en worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of vervanging op kosten van POORTEN CAUS BVBA.

5.3 POORTEN CAUS BVBA heeft het recht om deelleveringen uit te voeren.

6 ANNULERING 

6.1 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door POORTEN CAUS BVBA en mits annulering vooraleer de maatgoederen zijn geproduceerd.

6.2 In geval van geldige annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door POORTEN CAUS BVBA. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

7 CONTROLE EN WAARBORG VOOR GEBREKEN 

7.1 De opdrachtgever neemt de goederen onmiddellijk in ontvangst en kijkt ze na. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. Het ondertekenen van de leveringsbon impliceert de aanvaarding van de zichtbare gebreken door de opdrachtgever.

7.2 De producten van POORTEN CAUS BVBA worden gewaarborgd voor verborgen gebreken vanaf de levering gedurende 24 maanden bij particulier gebruik en 12 maanden bij industrieel gebruik, onder de hierna vermelde voorwaarden.

7.3 De waarborg kan slechts worden ingeroepen indien volgende voorwaarden zich cumulatief voordoen:

– Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden;

– De goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst;

– De goederen worden in normale omstandigheden gebruikt.

7.4 De waarborg van POORTEN CAUS BVBA kan in geen geval worden ingeroepen ingeval van problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of fout van eender welke persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden, ingeval het onderhoud of herstelling gebeurt bij een andere onderneming dan POORTEN CAUS BVBA.

7.5 Op straffe van verval dient de opdrachtgever een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

7.6 De waarborg van POORTEN CAUS BVBA beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en indien de poort door de POORTEN CAUS BVBA werd geplaatst ook het arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook. De normale, aan slijtage onderhevige delen, vallen buiten de garantie.

De opdrachtgever dient op eigen kosten en risico de verplaatsbare goederen naar de vestiging van POORTEN CAUS BVBA te Gent te brengen teneinde ze te laten repareren of vervangen. Indien het goed inderdaad een verborgen gebrek vertoont, zal POORTEN CAUS BVBA de kosten voor terugzenden en terugkeer bij de opdrachtgever ten laste nemen.

Immateriële schade wordt niet vergoed.

8 EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING 

8.1 De geleverde goederen blijven eigendom van POORTEN CAUS BVBA tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s op de opdrachtgever overgedragen op het moment van de levering.

8.2 Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in de vestiging van POORTEN CAUS BVBA te Gent.

8.3 Levering geschiedt op risico van de opdrachtgever, die zich tegen alle mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen het magazijn van POORTEN CAUS BVBA verlaten.

8.4 De opdrachtgever zal POORTEN CAUS BVBA verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de opdrachtgever wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder van de ruimte bekendmaken.

8.5 De opdrachtgever die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen, dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan POORTEN CAUS BVBA toekomt.

8.6 Levering door POORTEN CAUS BVBA gebeurt met eigen transport van POORTEN CAUS BVBA.

9 BETALING 

9.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van POORTEN CAUS BVBA, ten laatste 8 dagen na factuurdatum.

9.2 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 600,00, wat overeenkomt met de hinder die POORTEN CAUS BVBA ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van een door POORTEN CAUS BVBA aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is een nalatigheidsheidsintrest verschuldigd, die zal worden berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Deze bepaling blijft gelden indien POORTEN CAUS BVBA afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

9.3 Elke niet–betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de opdrachtgever en doet elke betalingsfaciliteit of korting voor de toekomst automatisch vervallen. POORTEN CAUS BVBA kan toegestane kortingen retroactief intrekken tot 6 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de niet-betaalde factuur.

9.4 Bij niet-betaling van facturen behoudt POORTEN CAUS BVBA zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verdere levering te staken totdat zij de betaling van deze facturen ontvangt. Dit laatste gebeurt zonder dat POORTEN CAUS BVBA enige vergoeding wegens schade of vertraging zal verschuldigd zijn, en onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van POORTEN CAUS BVBA.

9.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 9.2 verschuldigd.

9.6 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4 en 5 moet in geval van betwisting van de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 15 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven, en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de goederen. Protesten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

10 OPSCHORTING EN ONTBINDING 

10.1 Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt POORTEN CAUS BVBA zich het recht voor om:

– Hetzij eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de 8 dagen en zonder dat dit voor de opdrachtgever aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van POORTEN CAUS BVBA om schadevergoeding te vorderen;

– Hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de 8 dagen, eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van POORTEN CAUS BVBA om schadevergoeding te vorderen, gelijk aan 100 % van de koopprijs vermeerderd met de geleden kosten wegens fabricage van de goederen.

Indien de bestelde of aangekochte goederen niet onmiddellijk of op het afgesproken tijdstip worden afgehaald, heeft POORTEN CAUS BVBA het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de koop als ontbonden te aanzien, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van POORTEN CAUS BVBA.

Indien de opdrachtgever haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt POORTEN CAUS BVBA zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van POORTEN CAUS BVBA.

11 WAARBORGEN 

Indien het vertrouwen van POORTEN CAUS BVBA in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt POORTEN CAUS BVBA zicht het recht voor van de opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt POORTEN CAUS BVBA zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn van 30 % van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door POORTEN CAUS BVBA. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

12 OVERMACHT 

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt POORTEN CAUS BVBA van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding.

12.1 Ingeval POORTEN CAUS BVBA afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van POORTEN CAUS BVBA hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, machinebreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

13 IMPREVISIE 

13.1 Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan POORTEN CAUS BVBA, noch aan de opdrachtgever en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden POORTEN CAUS BVBA en de opdrachtgever er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het voortzetten van de overeenkomst. Hierbij wordt ernaar gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het aangaan van de overeenkomst.

13.2 Ingeval partijen het niet eens zouden geraken over de vraag of er zich inderdaad fundamentele wijzigingen van de omstandigheden en/of voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 12.1, hebben voorgedaan, zullen beide partijen een deskundige aanduiden die onderling, gebeurlijk bijgestaan door een derde, zullen nagaan of er zich al dan niet dergelijke voorwaarden of wijzigingen hebben voorgedaan.

13.3 Bij gebreke aan positieve reactie van een partij om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat de andere partij hiertoe bij aangetekend schrijven zal hebben verzocht, zal de partij die in gebreke stelde, gerechtigd zijn zich tot de bevoegde rechtbank te wenden.

14 VOORWAARDEN MONTAGE 

14.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige artikels van huidige algemene voorwaarden gelden de bepalingen opgenomen in deze clausule voor de specifieke situatie waarin de opdrachtgever aan POORTEN CAUS BVBA de opdracht geeft om de aangekochte goederen te monteren.

14.2 De montageplaats dient voor het vervoer optimaal bereikbaar te zijn.

14.3 De opening dient tijdens de montage vrij te zijn van obstakels zoals steigers en dergelijke en ter beschikking staan van de monteurs van POORTEN CAUS BVBA.

14.4 De montage geschiedt middels lassen en/of zelftappers aan staalprofielen en omvat het monteren en afstellen van de goederen. De montage op steen gebeurt met behulp van een schroef en eventueel een plug.

14.5 Bij het lossen en bij zware werkzaamheden tijdens de montage dient er assistentie te worden verleend door de opdrachtgever.

14.6 Tenzij duidelijk vooraf overeengekomen en schriftelijk door POORTEN CAUS BVBA bevestigd, zijn bouwkundige aanpassingen en/of voorzieningen of afkitting nooit bij de opdracht inbegrepen.

14.7 De op de bouwplaats afgeleverde materialen liggen daar voor risico van de opdrachtgever en dienen deugdelijk en droog te worden ondergebracht, voorafgaand aan en tijdens de montage.

14.8 Bij elektrisch bediende deuren dient er voor de aanvang van de montage een stopcontact aanwezig te zijn ter hoogte van de motor of de bedieningskast en dit volgens de AREI–normen. Indien dit niet is voorzien en de motor op geen enkele andere wijze kan worden afgesteld tijdens de montage, zal de afstelling op een andere tijdstip dienen te geschieden. De hieruit ontstane extra kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorgerekend.

14.9 In de prijsbepaling is voorzien dat de montage ononderbroken en in daguren kan worden uitgevoerd. Extra uren, zoals wachturen en meerwerk, buiten de verantwoordelijkheid van POORTEN CAUS BVBA ontstaan, zullen tegen het geldende uurtarief aan de opdrachtgever worden doorgerekend. Door de aanvaarding van huidige voorwaarden verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van het geldende uurtarief. Tevens zullen de extra kosten, die ontstaan uit bouwkundige onvolkomenheden zoals o.a. een storing op de montageplaats, ten laste zijn van de opdrachtgever en aan hem worden doorgerekend.

14.10 De montagevlakken dienen stevig genoeg te zijn om een goede montage te waarborgen.

14.11 De voor montage noodzakelijke stroomaansluiting ( 220 V 16A) dient binnen een straal van 40m vanaf de montageplaats aanwezig te zijn.

14.12 De oplevering geschiedt direct na de montage door het aanbieden van een montageopdracht door een monteur van POORTEN CAUS BVBA aan de opdrachtgever. Voor de ondertekening hiervan dient de opdrachtgever of zijn gemachtigde aanwezig te zijn. Indien dat niet het geval is, wordt een kopie van de montageopdracht achtergelaten en dienen eventuele op- of aanmerkingen binnen de 24u te worden overgemaakt aan POORTEN CAUS BVBA. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken.

15 VOORWAARDEN HERSTELLINGEN 

15.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige artikels van huidige algemene voorwaarden gelden de bepalingen opgenomen in deze clausule voor de specifieke situatie waarin de opdrachtgever aan POORTEN CAUS BVBA de opdracht geeft om herstellingswerken uit te voeren.

15.2 De opdrachtgever dient op eigen kosten en risico de verplaatsbare goederen naar de vestiging van POORTEN CAUS BVBA te Heusden te brengen teneinde deze te laten repareren.

15.3 Bij de in ontvangstname van het materieel door POORTEN CAUS zal er een schatting voor de reparatie worden opgesteld. Deze schatting omvat een gedetailleerde lijst van te vervangen elementen, alsook een schatting van de werkuren voor herstelling. Mocht tijdens de herstelling blijken dat er andere werken noodzakelijk zijn, dan zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.

16 VIERHOEKENCLAUSULE 

16.1 Partijen bevestigen dat hun definitieve overeenkomst vervat ligt in het door hen beide ondertekend document of documenten, die alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke besprekingen, voorstellen of akkoorden vervangen. Latere wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren en moeten door beide partijen ondertekend zijn.

17 NIETIGHEID 

17.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

17.2 Partijen verbinden er zich toe de nietige clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules die zal of zullen overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht bij zal/zullen aansluiten.

18 EXONERATIEBEDING 

18.1 Behoudens hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie is POORTEN CAUS BVBA niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van door POORTEN CAUS BVBA geleverde of verkochte goederen.

18.2 POORTEN CAUS BVBA kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover een zware fout van haarzelf of haar aangestelden zou bewezen worden en ingeval meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat het aandeel van POORTEN CAUS BVBA in de aansprakelijkheid bewezen wordt. In geen geval kan POORTEN CAUS BVBA in solidum aansprakelijk worden gesteld met derden.

18.3 POORTEN CAUS BVBA is niet verantwoordelijk voor opzet of grove schuld van haar aangestelden.

18.4 Indien de aansprakelijkheid van POORTEN CAUS BVBA bewezen zou zijn, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

18.5 Indien de aansprakelijkheid van POORTEN CAUS BVBA wordt bewezen, zal haar gehoudenheid beperkt zijn tot het bedrag dat zij zal ontvangen van haar verzekeraar beroepsaansprakelijkheid ( polisnummer 4077274-11.2014), hetgeen beperkt is tot een bedrag van 1.500.000 euro Letsel- en zaakschade vermengd / Onstoffelijke gevolgschade en Zuiver onstoffelijke schade: 125.000 € – Zaakschade & onstoffelijke schade door Brand, Vuur,

Ontploffing, Rook & Water, Milieuaantasting, Burenhinder: 375.000,00 EUR. ALGEMENE VOORWAARDEN POORTEN CAUS

18.6 POORTEN CAUS BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan derden conform art. 544 B.W. en dient de opdrachtgever in deze hypothese niet te vrijwaren.

19 GESCHILLENREGELING 

19.1 In geval van betwisting zijn, afhankelijk van de materie, volgende rechtbanken op uitsluitende wijze bevoegd, onverminderd het recht van POORTEN CAUS BVBA om te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de opdrachtgever: het vredegerecht te Gent, de rechtbank van eerste aanleg Gent, afdeling Gent of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

19.2 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gelegd.

19.3 Op al de overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag en elke andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.